05/02

Bezwaar tegen het besluit van het breed moderamen van de generale synode het verzoek tot vorming van een deelgemeente niet in te willigen.

Het aantal betrokken gemeenteleden is te gering om daaruit een kerkenraad met een continu karakter te kunnen vormen; voor de vorming van een kerkenraadscommissie of een buitengewone wijkgemeente zijn geen mogelijkheden wegens de relatie met de hervormde gemeente ter plaatse.

De evangelisatie voert aan dat ten onrechte de mogelijkheid van een volwaardig kerkelijk leven (ambtelijke diensten en sacramentsbediening) wordt onthouden en dat de vorming van een kerkenraadscommissie of buitengewone wijkgemeente zijn afgestuit op gebrek aan medewerking van de hervormde gemeente. Onder verlening van dispensatie zou men een kerkenraad kunnen vormen van tenminste zes ambtsdragers.

Beoordeling:

Aan het breed moderamen van de generale synode komt bij zo’n besluit een zekere beleidsruimte toe. Het heeft overwegend gewicht mogen toekennen het advies van visitatoren-provinciaal en -generaal: de hervormde basis is te smal voor de vorming van een deelgemeente. Het breed moderamen heeft ook andere adviezen gevraagd en toegezegd de kerkenraad te (doen) verzoeken zich in te spannen voor betere verhoudingen.

Het bezwaar wordt ongegrond verklaard.