04/02

Niet ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding.

Men kan zich niet verweren met het argument dat men niet op de hoogte was van de termijn en dat de centrale kerkenraad niet eerder had vergaderd en dus van het besluit niet in redelijkheid had kunnen kennis nemen. Het moderamen had in een dergelijke (spoedeisende) situatie handelend kunnen optreden (GCBG 2/75, 2/82, 3/89).