04/01

Kerkenraad in zijn bezwaar tegen het verlenen van het recht tot perforatie niet ontvankelijk verklaard, nu het betrokken gemeentelid inmiddels is verhuisd.

Ten overvloede overweegt de generale commissie:

de provinciale commissie heeft zijn beslissing om perforatie toe te staan gegeven op onjuiste gronden. Perforatie is slechts toegestaan naar een gemeente van dezelfde classis of met een gemeenschappelijke grens (ord. 2-1-2a). Aan deze regel dient strikt de hand te worden gehouden, zij het dat niet valt uit te sluiten dat in een bepaald geval zich zodanig uitzonderlijke omstandigheden voordoen dat toepassing van die regels onaanvaardbaar zou zijn. Een dergelijk geval doet zich hier evenwel niet voor.