03/01 en 08/01 [zie ook 08/01S]

03/01: Naar de mening van bezwaarden doet het stappenplan ten behoeve van de voortgang van de centrale diensten te X. geen recht aan de beslissing gegeven in 14/98.

08/01: bezwaar tegen het beëindigen van de centrale diensten

Beoordeling:

03/01: een stappenplan is geen inhoudelijke beslissing die vatbaar is voor een bezwaar. De bij het opstellen van het stappenplan gevolgde procedure heeft bezwaarden voldoende ruimte gelaten hun belangen naar voren te brengen. Het onderzoek naar alternatieven daarin is niet bij voorbaat uitgesloten.

08/01: de kerkelijke rechter kan het bestreden besluit niet volledig toetsen: een andere afweging zou verdedigbaar zijn geweest, maar de keuze van de centrale kerkenraad is, gelet op diens beleidsvrijheid in dezen, niet onrechtmatig.

Nu de centrale kerkenraad in de belangenafweging gewicht heeft toegekend aan verschillende  omstandigheden (o.a. de sluiting van een kerkgebouw tengevolge van de financiële situatie, de noodzaak tot herhuisvesting van een wijkgemeente, de afwezigheid van een ander kerkgebouw en de omvang van de wijkgemeente, de omvang van de groep bezoekers van de centrale diensten en de aanwezigheid van vergelijkbare diensten elders in de gemeente) heeft de centrale kerkenraad in redelijkheid kunnen besluiten tot het beëindigen van de centrale diensten.