01/01

Aangevoerde bezwaren:

De kerkvoogdij verzet zich tegen de kerkordewijziging 1991, de kerkvoogdij is niet aan de kerkorde onderworpen maar wordt geregeerd door haar eigen plaatselijk reglement, de provinciale commissie heeft de kerkenraad en de kerkvoogdij ten onrechte verweten trouw te willen blijven aan de belijdenis en structuur van de NHK, de provinciale commissie heeft de bezwaren partijdig beoordeeld daarbij voorbijgaand aan de feitelijkheden die door de kerkvoogdij zijn aangedragen.

De kerkenraad voert aan weldegelijk beleid te voeren waarvan aan kerkelijke organen verantwoording is afgelegd.

Beoordeling:

Van de geldigheid van de kerkordewijziging 1991 moet worden uitgegaan (zie 18/97). De stelling dat de kerkvoogdijen met vrij beheer zich nimmer binnen het statutaire kerkverband hebben bevonden en derhalve niet door enige besluitvorming van de kerkorde gebonden zijn, is onjuist.

Dat de provinciale commissie zich bij de mondelinge behandeling heeft beperkt tot enkele facetten van de talrijke grieven, is onvoldoende om aan te nemen dat er sprake was van een partijdigheid. De provinciale commissie oordeelde terecht en op goede gronden dat de kerkenraad de situatie op zijn beloop heeft gelaten en de kerkvoogdij niet (althans niet voor de gemeente duidelijk) tot de orde heeft geroepen.

De bezwaren worden verworpen en de beslissing wordt bevestigd.