08/00

De verkiezing van kerkvoogden en notabelen is ongeldig verklaard omdat vrouwelijke lidmaten niet in de gelegenheid zijn gesteld hun stem uit te brengen. Het verweer van de kerkvoogdij, die zich beroept op het plaatselijk reglement uit 1869, wordt verworpen omdat – ook bij de procederende gemeenten -  moet worden uitgegaan van de geldigheid van de kerkordewijziging van 1991.