P-32/99

In gevolge ord. 19-16-4 kan de generale commissie verklaren dat een eindbeslissing van een provinciale commissie onjuist is.

De kerkenraad heeft, wanneer de vacature voortduurt, de lidmaten opnieuw in de gelegenheid te stellen aanbevelingen in te dienen (7/82). De kerkenraad heeft kennelijk geen pogingen gedaan in de vacature te voorzien, betrokkene is ook na de maximale uitloopperiode, officieel als scriba blijven optreden. Bij de voorbereiding van de verkiezing zijn de lidmaten niet in de gelegenheid gesteld aanbevelingen in te dienen.

De generale commissie beziet deze feiten tegen de achtergrond van de grondregel dat het de gemeente is die haar ambtsdragers verkiest (zie P-06/96).

De beslissing van de provinciale commissie kan niet in stand blijven en de generale commissie verklaart de verkiezing van dhr. X ongeldig.