19/99

Bezwaar tegen het besluit van het moderamen GS en de notitie om de terughoudende opstelling van de door de PKC aangewezen gedelegeerden ook te laten gelden voor andere gemeenten met een onbevoegd college van kerkvoogden. De notitie beoogt – binnen de grenzen van de kerkordelijke bepalingen – een zekere ruimte te scheppen voor de procederende gemeenten.

Omdat de maatregelen getroffen zijn in het belang van de bezwaarde gemeenten, ter voorkoming van een onomkeerbare situatie, en zij een pastorale achtergrond hebben, heeft het moderamen in redelijkheid kunnen besluiten tot uitvaardiging van deze notitie.