17/99

Ontvankelijkheid: bezwaarde was met vakantie op de datum van verzending van de beslissing van de provinciale commissie. De generale commissie gaat uit van de dag waarop in redelijkheid van de beslissing kennis kon worden genomen en verklaart appellant ontvankelijk.

Bezwaar tegen het besluit van de CK tot het doen houden van gezamenlijke diensten door wijkgemeente A met wijk B of C.

Het behoort tot de taak van de centrale kerkenraad om getal, tijd en plaats van de kerkdiensten in een centrale gemeente vast te stellen. Daarbij komt aan de centrale kerkenraad een ruime beslissingsvrijheid toe, nu deze bevoegdheid noch in ord. 2-15-1, noch in enig ander voorschrift wordt beperkt. De generale commissie kan daarom alleen beoordelen of het besluit is genomen na voldoende zorgvuldige voorbereiding en belangenafweging.

Door de (niet bestreden) sluiting van de Grote Kerk moesten de kerkdiensten van wijkgemeente A elders worden gehouden, gezamenlijk met één van de andere wijkgemeenten.  Het voorstel is voorgelegd aan alle wijkkerkenraden, is besproken in een ambtsdragersvergadering en op gemeenteavonden met de drie wijkgemeenten.

De provinciale commissie heeft de bezwaren terecht niet gegrond verklaard.

De generale commissie overweegt ten overvloede dat het besluit van de CK om de 3e predikantsplaats te bestemmen voor bijzonder pastoraat niet kan gelden als het vervullen van de predikantsplaats in kerkordelijke zin. De CK is gehouden om de kerkordelijke voorschriften voor de herindeling van de kerkelijke gemeenten en voor de vervulling van een predikantsplaats in acht te nemen.