10/99

Ontvankelijkheid: een 'wijkdeelgemeente' is geen lichaam van de NHK; de hervormde wijkgemeente is in deze procedure niet geldig vertegenwoordigd.

De generale commissie overweegt dat het beleidsplan wordt vastgesteld en gewijzigd door de CK na overleg met de wijkkerkenraden (ord. 1-3a). Aan de wijkkerkenraad is toevertrouwd de zorg voor de dienst van het Woord en de sacramenten (ord. 2-12-1). De CK houdt contact met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking van de delen in het geheel van de gemeente.
In het algemeen kan het besluit om de wijkkerk te sluiten niet worden genomen dan na overleg met de (hervormde) wijkkerkenraad. Het bestreden besluit bevat bovendien een wijziging van het beleidsplan, en kon dus - in al zijn onderdelen - niet worden genomen zolang niet een hervormde wijkkerkenraad bijeen geroepen was. Zo nodig zal een noodkerkenraad in het leven geroepen moeten worden (ord. 2-11-2) die de verkiezing van ambtsdragers voorbereidt.

De generale commissie gaat er niet aan voorbij dat de feitelijke ontwikkelingen op de juridische vormgeving vooruit zijn gelopen en dat om financiële redenen besluitvorming thans dringend gewenst is. Het is helaas onvermijdelijk dat veronachtzaming van de juridische vormgeving nadelig kan worden wanneer rechtshandelingen als kerksluitingen aan de orde komen.

Het besluit de wijkkerk te sluiten is onzorgvuldig en in strijd met het kerkrecht voorbereid en terecht vernietigd.

 

De generale commissie merkt nog op dat de overige besluiten van de CK, waartegen geen bezwaar is gemaakt, van kracht zijn zolang ze niet door een ander besluit worden vervangen.
Alle betrokkenen hebben jarenlang in overeenstemming met de federatie overeenkomst  geleefd; ongeacht of deze is goedgekeurd of niet, hebben betrokkenen in deze omstandigheden geen recht meer om op deze overeenkomst terug te komen. Art. 22-1 van deze overeenkomst ('tot aan de feitelijke inwerkingtreding van de federatie … zijn de kerkenraden … verantwoordelijk voor een zodanig beleid, dat niets het toegroeien naar de feitelijke federatie in de weg staat') moet te goeder trouw worden nagekomen.