07/99

De CK heeft besloten om de zaken betreffende overschrijving naar een andere wijkgemeente niet meer plenair te bespreken in de CK, maar te laten afdoen door het moderamen volgens op de bepalingen van de kerkorde gebaseerde criteria. Argument voor deze handelwijze is aanmerkelijke tijdsbesparing. De stukken over perforatie aangelegenheden worden aan de leden van de CK op een aparte lijst bij iedere vergadering toegezonden. Bespreking heeft twee maal per jaar plaats, waarbij vragen kunnen worden ingediend. Voor dringende zaken kan een uitzondering worden gemaakt.

De generale commissie is van oordeel dat het besluit van de centrale kerkenraad valt binnen de termen van ord. 1-21-5, waar de taken van het moderamen zijn omschreven. Niet is gebleken dat de perforatieaanvragen niet juist worden behandeld.

Het bezwaar is door de provinciale commissie terecht verworpen.