P-02/98

Vernietiging in het belang van de eenheid in de behandeling van bezwaren en geschillen (uit hoofde van ord. 19-16-1).

De provinciale commissie heeft de weigering van het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering tot overschrijving op grond van ord. 2-1-2a vernietigd.

Het verzoek tot overschrijving was gebaseerd op bijzondere overwegingen van pastorale aard, voortvloeiende uit een in verband met de functie van betrokkene verplicht gestelde vestiging binnen de grenzen van de woongemeente. Tevens was een beroep gedaan op het gelijkheidsbeginsel.

Naar het oordeel van de provinciale commissie was het beroep op bijzondere overwegingen van pastorale aard terecht verworpen, maar was wel sprake van een uitzonderlijke noodsituatie die gelet op het gelijkheidsbeginsel afwijking van de gestelde voorwaarden van de perforatieregeling rechtvaardigt. De provinciale commissie acht afwijzing van het verzoek niet redelijk en billijk, nu in een eerder geval van een gedwongen verhuizing wel overschrijving werd toegestaan door het BM-PKV.

De generale commissie is van oordeel dat deze beslissing treedt buiten de grenzen van de perforatieregeling en de wijze waarop deze blijkens eerdere jurisprudentie (bijvoorbeeld 21/93 en 9/94) en de nadere criteria die zijn opgenomen in de 'Aanwijzingen voor hervormde kerkenraden inzake toepassing van de perforatieregeling' van het moderamen van de generale synode (Kerkinformatie april 1996), dient te worden uitgelegd. Daarin is nogmaals benadrukt dat de perforatieregeling niet mag worden opgevat als zou een onbelemmerde vrijheid in keuze van gemeente mogelijk zijn.

De provinciale commissie had dienen te beoordelen of de individuele omstandigheden zwaarwegend genoeg zijn om overschrijving te rechtvaardigen op grond van bijzondere overwegingen van pastorale aard.

Gelijkheid aan omstandigheden in andere gevallen kan daarbij een rol spelen, maar dat kan uit de tot dusverre geschetste omstandigheden niet zonder meer worden afgeleid.

De generale commissie wijst de zaak terug naar de provinciale commissie om met inachtneming van het overwogene alsnog te beslissen.