21/97

Bezwaar van de wijkkerkenraad tegen het besluit van de CK tot herindeling van de gemeente, waarbij het aantal wijkgemeenten, predikantsplaatsen en kerkgebouwen wordt teruggebracht. Daardoor zal er voor de bezwaarde wijkgemeente geen plaats meer zijn.

Het besluit vloeit voort uit het stappenplan van een commissie, maar de CK heeft nooit besloten tot het instellen van die commissie of daaraan enige opdracht gegeven.

De CK voert aan dat het bestreden besluit niet meer inhoudt dan de aanvaarding van beleidsvoornemens en niet de status heeft van een (gewijzigd) beleidsplan in de zin van ord. 1-3a. Alle wijkkerkenraden zullen over de inhoud worden gehoord en verdere besluitvorming moet nog plaatsvinden.

De generale commissie komt tot het oordeel dat er sprake is van beleidsvoornemens en niet van een definitief meerjaren beleidsplan en gaat er vanuit dat de wijkkerkenraden in de beleidsdiscussie die nog zal volgen alle gelegenheid zullen krijgen om hun belangen naar voren te brengen en dat het besluit zal worden genomen nadat de belangen van partijen op zorgvuldige wijze tegen elkaar zullen zijn afgewogen, en dat het besluit deugdelijk zal zijn gemotiveerd.

De wijkkerkenraad heeft prematuur bezwaar gemaakt en is (thans) nog niet in zijn belangen of kerkelijke verantwoordelijkheid getroffen en daarom niet ontvankelijk.