17/97

Een bezwaar was door de provinciale commissie niet ontvankelijk verklaard vanwege termijn overschrijding. Bezwaarde wijst op de emoties die het bestreden besluit bij hem opriep. Daardoor was zijn bezwaar te laat ingediend.

Deze omstandigheid kan geen aanleiding zijn om van de dwingende voorschriften van de kerkorde af te wijken. Deze bevatten een afweging tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming. De strekking ervan brengt mee dat toepassing niet achterwege kan blijven op grond van genoemde omstandigheden.

De generale commissie wijst er ten overvloede op dat bezwaarde had kunnen volstaan met indiening van een formeel beroepschrift dat hij later had kunnen motiveren.