16/97

Bezwaar tegen het verzuim van de provinciale commissie om het bezwaar tegen een besluit van de wijkkerkenraad (waarin wordt gevraagd ongevraagd verlof te verlenen en ord. 13-30 toe te passen) in behandeling te nemen.

De generale commissie is reeds dadelijk van oordeel dat het beroep niet ontvankelijk is en zal overeenkomstig ord. 19-14-1 beslissen.

De generale commissie laat in het midden of vast staat dat de provinciale commissie het bezwaarschrift niet in behandeling zou willen nemen.

Ord. 19-13-1 e.v. geven een voorziening tegen een beslissing van de provinciale commissie, met het verzoek om de beslissing geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken. Volgens deze regeling staat geen voorziening open tegen een verzuim van de provinciale commissie.

Het bepaalde in ord. 19-1-1 t/m 3 biedt evenmin deze mogelijkheid: onder een kerkelijk lichaam als bedoeld in ord. 19-1-1 en 19-1-2 kan naar zijn aard niet worden gerekend een kerkelijk college met een zuiver rechtsprekende taak, zoals de provinciale commissie.

Met vragen of klachten over de behandelingsduur van bij een dergelijk college ingediende bezwaren dient de belanghebbende zich te wenden tot de ambtelijke vergadering die de leden van dat college benoemt.