14/97

Ten aanzien van de termijn:
het niet vermelden van de bezwaartermijn heeft niet tot gevolg dat de termijnoverschrijding bij de indiening van het bezwaarschrift verschoonbaar is. Een algemene verplichting voor een kerkelijk lichaam tot vermelding van de bezwaartermijn – zoals die ingevolge de Algemene wet bestuursrecht geldt in de verhouding tussen bestuursorganen en burger – kent de kerkorde niet. De bezwaartermijn is neergelegd in ord. 19-9-1 en is als zodanig kenbaar voor appellant.

Inhoudelijk (ten overvloede):
overschrijving in gevolge van ord. 2-1-2a is alleen mogelijk naar een andere gemeente binnen de classis of een aangrenzende gemeente. Die situatie doet zich niet voor.
Het breed moderamen van de PKV behoefde niet te anticiperen op de ontwerpregeling van de SoW-kerken, nu die regeling niet is vastgesteld, mogelijk nog aan wijziging onderhevig zal zijn en het tijdstip van invoering niet vaststaat.