13/97

Bezwaar tegen het besluit van de kerkenraad om een gemeentebrief te handhaven.

In de brief was de passage opgenomen: ‘in onze Hervormde Kerk is het zo geregeld dat de synode wel regels kan uitvaardigen waaraan alle hervormde gemeenten en alle hervormde leden zich hebben te houden. Wie dat niet wil, zal uit de Hervormde Kerk moeten stappen’. De generale commissie acht de formulering van de gewraakte passage onvoldoende zorgvuldig. Hoewel de regelgevende bevoegdheid van de generale synode op zichzelf niet ter discussie kan staan, had de kerkenraad er beter aan gedaan om het oogmerk van structurering en samenbinding van de regelgeving binnen de NHK te benadrukken in plaats van de nadruk te leggen op uitsluiting van wie zich niet aan de regels houden. Appellanten hebben terecht bezwaar gemaakt tegen de aanvankelijke handhaving door de kerkenraad van de gewraakte passage.

Nu de kerkenraad inmiddels in een nieuwe gemeentebrief verklaard heeft dat de passage anders zou zijn geformuleerd als hij vermoed had dat deze tot misverstanden zou leiden en uitdrukkelijk heeft verklaard dat het nooit de bedoeling is geweest om individuele leden buiten de gemeente te sluiten, laat staan hen op te roepen op te stappen, is voldoende tegemoet gekomen aan de bezwaren en moet het beroep ongegrond worden verklaard.