P 10/97

De generale commissie vernietigt een beslissing van de provinciale commissie met toepassing van ord. 19-16-1 waarbij bezwaarden niet ontvankelijk werden verklaard in hun bezwaar tegen de verkiezing van een ouderling-kerkvoogd, en verklaart diens verkiezing en bevestiging ongeldig.

[zie voor de rechtsgevolgen: P-32/99 II; aantek. PvdH]

De kerkenraad behoort, als de verkozene heeft bedankt, opnieuw de lidmaten in de gelegenheid te stellen aanbevelingen in te dienen. Het is immers mogelijk dat de gemeente behalve de namen die men eerder heeft ingediend nog andere geschikte lidmaten weet te noemen (7/82).