14/94

Bezwaar tegen het besluit van de generale synode tot goedkeuring van een werkverslag van een orgaan van bijstand. Meer concreet: de generale synode heeft het verslag behandeld zonder dat de (voormalige) secretaris was uitgenodigd om zich te verdedigen; ter synode is diens goede naam op fundamentele wijze aangetast. Op grond daarvan verzoekt bezwaarde een voorziening te treffen tot rehabilitatie.

De bezwaren worden ongegrond verklaard: betrokkene had zelf gevraagd de vergadering 'op de publieke tribune' te mogen bijwonen en was daarvoor uitgenodigd maar niet verschenen. In het verslag was diens eigen verslag opgenomen, zodat zijn visie duidelijk naar voren kwam. De synode nam geen beslissing aangaande zijn (rechts)positie als adviseur van de kerk - daaraan was reeds een einde gekomen - maar het werkverslag van het orgaan van bijstand. De wijze waarop het verslag besproken is in de synode, wettigt niet de conclusie dat daardoor de goede naam van X. is aangetast. De op hem geuite kritiek overschrijdt noch naar vorm noch naar inhoud de grenzen van het oorbare. Niet aannemelijk is gemaakt dat X in zijn werkelijk belang is geschaad of dat zijn positie op de arbeidsmarkt door het verhandelde zozeer verslechterd is als hij stelt.