07/94

Bezwaar tegen de volgens bezwaarde onjuiste inhoud van notulen niet ontvankelijk verklaard omdat de notulen betrokkene waren toegezonden en hij geen gebruik heeft gemaakt van de gelegenheid om opmerkingen daarover in te dienen.

Alvorens te beslissen had de provinciale commissie X. in de gelegenheid gesteld alsnog zijn bezwaren tegen de notulen kenbaar te maken. Wat hij noemt 'enkele pertinente onjuistheden' blijken het niet volledig weergeven van zijn ter vergadering gevoerde betogen of naar zijn oordeel onjuist genuanceerde formuleringen. Er is derhalve geen sprake van 'vervalsingen' of 'pertinente onjuistheden'. Ook hierin is hij niet ontvankelijk.

Het derde bezwaar richt zich tegen de weigering van de kerkenraad tot een door het consistorie te nemen actie van opzicht. De reactie van de kerkenraad behelsde de gronden van die weigering. Daartegen kan niet op voet van ord. 19 worden opgekomen.