26/92

Bezwaren tegen (besluiten van) de wijkkerkenraad zijn terecht niet ontvankelijk verklaard.
Overigens geeft de wijkkerkenraad door weg te blijven van de mondelinge behandeling, weinig blijk van een pastorale benadering.

Bezwaren tegen het niet afkondigen van het censura morum en het buiten tegenwoordigheid van een ouderling houden van censura morum zijn niet tijdig ingediend.

De generale commissie is niet bevoegd kennis te nemen van bezwaren tegen het niet juist behandelen van bezwaren door de regionale commissie voor het opzicht. Het bezwaar dat de kerkenraad de bezwaren niet heeft doorgezonden heeft geen belang meer, nu de bezwaren door de regionale commissie zijn behandeld.

Het bezwaar tegen de benoeming door de kerkenraad van dhr. X tot ouderling ondanks de bij een aantal gemeenteleden tegen deze benoeming levende bezwaren, kan niet worden ontvangen, omdat de bevoegdheid tot benoeming van ambtsdragers bij de zesjaarlijkse stemming is overgedragen aan de kerkenraad.