20/92

Bezwaar tegen het besluit van de cie 277n dat de werkzaamheden van bezwaarde  ten dienste van de NHK niet 'vergelijkbare werkzaamheden' zijn in de zin van ovb 277m.

Het verweer dat de generale commissie  geen kennis kan nemen van dit bezwaar (omdat beroep openstaat op het breed moderamen van de generale synode) wordt afgewezen. Het beroep op het breed moderamen betreft het oordeel van 'onvoldoende geschiktheid'.

De cie 277n hanteert als criterium dat met de werkzaamheden van een hulpprediker, aangesteld in deeltijd, gelijkgesteld kunnen worden werkzaamheden voortvloeiende uit een dienstverband tussen betrokkene en de kerkenraad en gemeente.

De werkzaamheden van betrokkene - hoe waardevol ook - voldoen niet aan dit criterium. De generale commissie  oordeelt dat genoemd criterium niet in strijd is met de tekst of de wijze van totstandkoming van art. 277n en dat de cie 277n het in redelijkheid kon toepassen.

De generale commissie verstaat het criterium van "werkzaamheden, verricht uit hoofde van een kerkelijke opdracht in een vorm van dienstverband" in de zin dat de betrokkene door een kerkelijk orgaan op zijn werkzaamheden formeel kan worden aangesproken.