09/92

In geschil is een besluit van de centrale kerkenraad waarin hij akkoord gaat met het starten van onderhandelingen die kunnen leiden tot verkoop van de wijkkerk, waarbij is bepaald dat het college van kerkvoogden in overleg moet treden om alternatieven te ontwikkelen voor het onderbrengen van de activiteiten van de wijkgemeente, welke naar het oordeel van de centrale kerkenraad genoegzaam zijn.

Ter toetsing is de vraag of de centrale kerkenraad in deze omstandigheden in redelijkheid tot de slotsom heeft kunnen komen dat het besluit tot principeverkoop op dat moment nodig en noodzakelijk was. Daarbij dienen alle belangen van partijen te worden afgewogen en niet uitsluitend die van de centrale gemeente.
Daarbij speelt een rol of en hoe de vervangende huisvesting is geregeld, of en in hoeverre inzicht is in de gevolgen van verkoop of van andere opties, en of en hoe een verzoek om advies door andere wijkgemeenten is beantwoord.

Het bestreden besluit is vernietigd omdat de centrale kerkenraad bij de afweging van deze belangen te lichtvaardig te werk is gegaan: er is geen passende oplossing voor de activiteiten, er is onvoldoende inzicht in andere opties, en schriftelijke adviezen van andere wijkgemeenten zijn niet aanwezig. Bovendien is het beleidsplan nog in discussie.

De centrale kerkenraad heeft daarom het bestreden besluit in redelijkheid niet kunnen nemen. Nader overleg is noodzakelijk, bemiddeling door iemand van buiten (bijv. van een visitator-provinciaal) kan worden overwogen.