05/92

Bezwaar tegen de weigering om aan een ouderling-kerkvoogd de notulen van een kerken­raads­vergadering waarin hij had deelgenomen ter beschikking te stellen.

Het ontbreken van een motivering van het beroepschrift leidt niet tot niet ontvankelijkheid. Betrokkene is in de gelegenheid gesteld het beroepschrift aan te vullen.

In beginsel behoort ieder die als ambtsdrager aan een ambtelijke vergadering heeft deelgenomen, op zijn verzoek gelegenheid te krijgen de notulen van die vergadering (en van de volgende waarin die notulen worden vastgesteld) in te zien en daarover opmerkingen te maken. Daaraan doet niet af dat betrokkene op dat moment in een andere gemeente woonde. Hij heeft er belang bij dat zijn woorden juist zijn weergegeven en dat er een juiste verslaglegging van de vergadering plaatsvindt, omdat nieuwe leden van de kerkenraad daarop moeten kunnen afgaan.