12/91

De kerkvoogdij wil de plaatselijke regeling zo wijzigen dat de wijze van verkiezing van notabelen zou plaatsvinden op de wijze waarop ambtsdragers in de gemeente worden gekozen (nl. door middel van door de kerkenraad vastgestelde dubbeltallen). De generale commissie  spreekt in de beslissing uit dat in verband met de toezichthoudende taak van notabelen de vrijheid van de lidmaten om te stemmen op lidmaten van hun keuze op geen enkele wijze kan worden beperkt.

[ord. 16-3 ‘de taak van de notabelen’ is per 1-1-1992 vervallen; aantek. PvdH]