11/91

Een bezwaar tegen het niet openen van de weg van ord. 7-17 wordt afgewezen. De generale commissie kan niet inzien waarom niet in redelijkheid van betrokkene zou kunnen worden gevraagd dat deze de normale opleiding zou volgen.
Op grond van dit gegeven heeft het breed moderamen van de generale synode geen gesprek met betrokkene gehad en zich (terecht) geen oordeel gevormd omtrent de aan- of afwezigheid van singuliere gaven en bijzondere geschiktheid.
Ord. 7-17 kent aan het breed moderamen beoordelingsvrijheid toe. Als aan de totstandkoming van een dergelijk besluit geen gebreken kleven, kan het slechts worden vernietigd indien de generale commissie  tot het oordeel zou komen dat het breed moderamen niet in redelijkheid kon beslissen zoals het heeft gedaan.
Dat de kerkenraad dringend behoefte heeft een X. als predikant kan niet tot een ander oordeel leiden.

De generale commissie  geeft het breed moderamen ten overvloede in overweging het beleid (voor gevallen waarin een normale opleiding redelijkerwijze niet kan worden gevergd) in een algemene notitie vast te leggen en aan belangstellenden te verstrekken.

11/91

Verzoek om herziening afgewezen omdat men wel veel punten van kritiek zijn op de beslissing van de generale commissie  maar er geen nieuwe feiten en omstandigheden zijn aangedragen die - als de generale commissie  ze wel had gekend - tot een andere beslissing hadden geleid.