08/91  en 09/91

Bezwaren tegen het besluit van het breed moderamen van generale synode om een als gravamen ingediend schrijven niet als gravamen aan te merken en het als zodanig niet ontvankelijk te verklaren. In ord. 11-20 wordt de generale synode aangemerkt als beoordelende instantie zodat het oordeel of het ingediende gravamen als zodanig kan worden aangemerkt niet aan het breed moderamen toekomt.

De generale commissie  oordeelt dat (ord. 11-20-1) de PKV beslist of het gravamen aan de generale synode moet worden voorgelegd, zodat het breed moderamen daarin niet een eigen standpunt kan innemen. Volgens ord. 11-20-2 komt de generale synode tot een onderzoek voordat het eindoordeel wordt gegeven. Dat eindoordeel zou kunnen inhouden dat het door de PKV als gravamen erkend bezwaar niet als zodanig kan worden aangemerkt.

De generale commissie beslist dat de generale synode dus alsnog tot een eindoordeel moet komen.