09/90

De provinciale commissie heeft terecht haar uitgangspunt gekozen dat ze het bestreden besluit van het college van kerkvoogden slechts marginaal kon toetsen. Waar kerkelijke colleges besluiten moeten nemen waarbij enige beleidsvrijheid bestaat en dus min of meer ruime beoordelingsmarges bestaan, kunnen de provinciale commissies slechts toetsen of die besluiten in redelijkheid bij afweging van belangen hadden kunnen worden genomen.