30/89

Tussen ds. X en de kerkenraad van zijn gemeente is een schikking getroffen, vastgelegd in een "nadere overeenkomst" waarbij de predikant verklaart bij het bereiken van de leeftijd van 62 jaar gebruik te zullen maken van de V.U.T. regeling en waarbij de kerkenraad de losmakingprocedure als bedoeld in ord. 13-30 intrekt.

Ds. X heeft verklaard deze overeenkomst onder dwang, althans onder protest of in een overmachtsituatie tot stand is gekomen en dat hij bij verschil­lende gelegenheden verklaard heeft dat hij zich niet meer aan die verkla­ring gebonden acht, zodat hem emeritaat wegens V.U.T. ten onrechte is ver­leend.

De GCBG spreekt uit dat in een dergelijke schikking partijen genoegen nemen met minder dan waarop zij meenden aanspraak te kunnen maken. Beide partijen zijn daaraan gebonden en kunnen zich daaraan niet eenzijdig onttrekken.

Dat ds. X voor een in zijn ogen niet optimale oplossing heeft gekozen heeft niet met dwang te maken. De toevoeging "onder protest" bij zijn handteke­ning over de overeenkomst neemt niet weg dat hij toch aan die overeenkomst gebonden is.