12/89 (voorzitter)

Verzoek om opschorting:

Aangezien uit de bestreden beslissing blijkt dat het besluit waar­tegen het oorspronkelijk bezwaar zich richt, ... zich niet feitelijk zal realiseren vóór de beslissing van deze Commissie mag worden ver­wacht, zal het verzoek niet worden ingewilligd.

 

12/89

Betreft bezwaar tegen een besluit van de CK met betrekking tot de aanwij­zing van een bepaalde wijkkerk als Samen-op-Weg kerk voor een van de wijk­gemeenten. Dat zou voor een andere wijkkerk en de daar kerkende wijkgemeen­te ten gevolge hebben dat zij in de toekomst minder mogelijkheden hebben om in S.o.W. verband samen te werken.

De GCBG heeft slechts te toetsen of het bestreden besluit in redelijkheid kon worden genomen.

Wijziging van de grenzen van de wijken en dreigende sluiting van een kerk kunnen voor gemeenteleden van groot belang zijn en de procedure die daartoe moet leiden moet met waarborgen omringd zijn.
In dit geval heeft de CK voldoende waarborgen in acht genomen om tot een overwogen besluitvorming te komen. Zo heeft de CK rekening gehouden met de standpunten van de Gereformeerde Kerk en van de Centrale Kerkvoogdij, en van de direct bij het proces betrokken kerkenraden.

De GCBG, hoezeer zij ook waardering heeft voor de poging van bezwaarde om voor de toekomst de mogelijkheden van de wijk voor samenwerking zo goed mogelijk open te houden en om het voortbestaan van de wijkkerk zoveel moge­lijk te garanderen, is van oordeel dat de CK tot zijn besluit is kunnen komen met een duidelijke meerderheid (27 tegen 7).

De Generale Commissie merkt op dat de oprichting van de Stichting ...kerk (naam van de wijkkerk), die actief is zowel in het opvoeren van de inkomsten voor die kerk als in het terugdringen van de uit­gaven uiteraard van belang zal zijn bij de uiteindelijke beoordeling van de te verwachten nieuwe wijkindeling door de C.K.