05/89

Een kerkenraad heeft geweigerd doopconsent af te geven voor de doop in een andere gemeente, op grond van de naar het oordeel van de kerkenraad te ge­ringe mate van kerkbezoek door de ouders.

Aldus zou een sanctie worden toegepast die de kerkorde niet kent....
Zoals door de Generale Commissie reeds vaker is beslist, kan alleen de omstandigheid, dat de doopouders niet in de eigen gemeente ter kerke gaan, geen reden vormen om doopconsent te weigeren.