03/89

Een CK en college van kerkvoogden gaan in beroep tegen een beslissing van de PC die hen niet ontvankelijk heeft verklaard vanwege de termijn.

De CK en het college van kerkvoogden hadden het bestreden besluit enige dagen na 16 september ontvangen. In de eerstvolgende vergadering van 18 oktober werd besloten een bezwaar in te dienen, wat bij brief van 18 novem­ber geschiedde. De GCBG is van oordeel dat ze hun bezwaar tardief (dwz. te laat) hebben ingediend. De stelling dat ze daarvan redelijkerwijs eerst kennis hadden kunnen nemen op hun vergadering van 18 oktober gaat niet op.

Kennisneming door het moderamen moet in dezen gelijk gesteld worden met kennis van de vergadering omdat het moderamen ingevolge ord. 1-21-5 als taak heeft spoedeisende zaken af te doen, tot welke spoed­eisende zaken zeker behoort het sauveren van een beroepstermijn.