16/88

De GCBG bevestigt een beslissing van de PC. De PC heeft geoordeeld dat de zorg voor de catechese en het afnemen van de belijdenis des geloofs in ge­volge ord. 2-10-1 en 2-12-1 is toevertrouwd aan de wijkkerkenraad. De CK had aangevoerd dat (gelet op de plaatselijke situatie) het besluit, waarbij het verzoek om (met consent van de woongemeente) toegelaten te worden tot het afleggen van de openbare belijdenis des geloofs binnen de betreffende ge­meente werd afgewezen, valt binnen de grenzen van het door ord. 2-15 gege­ven. Door te beslissen de openbare belijdenis des geloofs af te nemen in een centrale dienst kan de CK echter niet bewerken dat zijn bevoegdheden worden uitgebreid. Als ord. 9-8-1 spreekt van kerkenraad moet ingevolge ord. 2-10-1 gelezen worden: wijkkerkenraad.

De CK kan zich evenmin beroepen op het voornemen een verzoek in te dienen overeenkomstig ord. 2-9-2. De daar bedoelde ontheffing kan het BM-PKV im­mers al dan niet verlenen.

In het algemeen: afwijking van de voorgeschreven bevoegdheidsverdeling tus­sen CK en wijkkerkenraden vereist steeds medewerking van een meerdere ver­gadering (vgl. ord. 2-12-2).