08/88

Bezwaar tegen een circulaire van de raad voor de predikantstraktementen en een brief waarin een passage daaruit nader wordt uitgelegd.

Niet ontvankelijk vanwege termijn.

Het besluit van de raad wordt in de circulaire voldoende duidelijk en be­zwaarde had daartegen tijdig bezwaar kunnen aantekenen.

Ten overvloede: de raad is niet krachtens enige kerkordelijke bepaling of kerkelijk besluit de overheidsmaatregelen met betrekking tot de V.U.T. on­verkort te volgen. Uit de stukken kan niet worden afgeleid dat de raad zulks in de praktijk reeds jarenlang zou hebben gedaan.

Het bezwaar tegen de uitleg in de brief is wel tijdig ingesteld maar be­helst geen bezwaar tegen een besluit of verzuim, maar slechts tegen een uitleg en is daarom niet ontvankelijk.