17/87

Beroep van de CK tegen een beslissing van de PC waarbij een besluit van de CK werd vernietigd. Het betrof een besluit tot herstructurering en het ge­wicht van de onderhavige materie brengt met zich dat aan de besluitvorming hoge zorgvuldigheidseisen gesteld moeten worden.

De GCBG acht het met name niet juist dat pas ter vergadering waar het be­sluit is genomen de reacties van wijkkerkenraden en enkele wijzigingen in het voorstel ter kennis van de CK zijn gebracht. De CK heeft toen zonder dringende noodzaak direct een beslissing genomen zonder de wijkkerkenraden de gelegenheid te geven zich over die nieuwe voorstellen te beraden. Ook al was de meerderheid van de vergadering van oordeel dat de voorlichting vol­doende was, met betrekking tot de vraag of een zorgvuldige voorbereiding plaats heeft gehad bij een dergelijk vèrreikend besluit, speelt de kwestie van meerderheid of minderheid geen rol.

Dat het besluit genomen is in een vergadering van de CK die niet in over­eenstemming met de bepalingen van de kerkenraden en de plaatselijke regeling was samengesteld leidt niet tot vernietiging van het besluit "aangezien de CK altijd in die toenmalige samenstelling is bijeengekomen en daar ken­nelijk geen bezwaren tegen zijn gerezen, terwijl de wijkgemeenten blijkens hun afvaardiging aan die niet juiste samenstelling van de CK hebben meege­werkt.