11/87

Bezwaarde heeft een geschil over het rechtskarakter van een overeenkomst met de kerkvoogdij voorgelegd aan de PC èn aan de burgerlijke rechter. De kantonrechter heeft hem opgedragen te bewijzen feiten en omstandigheden op grond waarvan geoordeeld moet worden dat tussen partijen een arbeids­overeenkomst naar burgerlijk recht is gesloten.

Ord. 19-1 kan er niet toe leiden dat de kerkelijke rechter oordeelt over geschillen die in vérgaande mate verweven zijn met geschillen die zijn voorgelegd aan de bevoegde overheidsrechter en waarin mate­rieel hetzelfde wordt gevorderd, te weten, appellant weer werk­zaam zou zijn als organist.

Nu bezwaarde heeft verkozen het geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter en het geding voor die rechter te vervolgen, had PC het bezwaar niet in behandeling moeten nemen.