03/87

Bezwaar tegen de wijze waarop de directeur van een hervormde stichting een sollicitatie heeft behandeld.

De directeur van deze stichting is echter geen "kerkelijk lichaam" (ord. 19-1-1). In de statuten van de stichting wordt de GCBG aangewezen als een orgaan dat beslist over meningsverschillen tussen bestuursleden van de stichting of over bezwaren en geschillen met betrekking tot andere kerke­lijke stichtingen of lichamen van de NHK. Daarvan is hier echter geen spra­ke.

De GCBG verklaart zich niet bevoegd over deze zaak te oordelen.