02/87 (voorzitter)

verzoek opschorting van het besluit van de PC afgewezen

02/87 (verbonden met 11/86)

Termijn: een beroepschrift dd. 15 januari, tegen een beslissing verzonden op 15 december, wordt ontvankelijk verklaard, "aangezien het op 15 januari .. gedateerde beroepschrift blijkens het poststempel op 14 januari .. is verzonden".

Zaak: bezwaar tegen het aanhangig maken van de procedure ord. 13-30 bij de in die ordinantie genoemde commissie afgewezen.

De GCBG kan slechts marginaal toetsen of het BM-PKV in redelijkheid het bestreden besluit heeft kunnen nemen.

Nu er sinds enige jaren ernstige spanningen zijn en na gesprekken de visi­tatoren tot het advies aan de kerkenraad zijn gekomen deze procedure te vol­gen, kon het BM in redelijkheid tot deze beslissing komen. Overigens is de beantwoording van de vraag of al dan niet plaats is voor losmaking voor­behouden aan genoemde commissie, die daarbij ook moet betrekken hetgeen is aangevoerd omtrent de rechtspositionele belangen van de predikant.