9/86

Een college van kerkvoogden meende dat autokostenvergoeding uit zgn. kerkenraadfondsen niet op de ligger moeten worden opgenomen. De PKC meent dat zulks wel dient te geschieden.

De ligger van de predikant heeft de bedoeling alle rechten van de predikant in te houden, ook vergoedingen die door andere instanties of uit andere fondsen die niet door het college van kerkvoogden worden beheerd. Slechts hierdoor kan de predikant zien waarop hij recht heeft en wie zijn kosten garandeert. De rechtspositie van de predikant, zoals de gen. reg. deze heeft omschreven eist dat alle rechten van de predikant op de ligger komen.

Verwezen wordt naar Gen. Reg. Pred. Tract. art. 11-9, art. 13-2, art. 14-6 en naar het model van de ligger, dat een aparte rubriek vermeldt:
"Inkomen van derden afkomstig" waaronder "traktement of toelagen afkomstig van andere lichamen of personen" en "traktementen of toelagen, afkomstig uit af­zonderlijk beheerde fondsen voor, ter verbetering of ter verhoging van het pre­dikantstraktement".