18/85

Een gemeentelid dient een bezwaar in omdat de kerkenraad naar zijn mening op een door zijn bemiddeling ingediend verzoek tot inschrijving van leden van een an­dere kerk afwijzend had beschikt.

Is bezwaarde in zijn werkelijk belang of in zijn kerkelijke verantwoor­delijkheid getroffen? In zijn werkelijk belang niet, en ook bij een ruime uit­leg niet in zijn kerkelijke verantwoordelijkheid, oordeelt GCBG. De be­slissing of men wil behoren tot een kerkelijke gemeente is een persoonlijke geloofsbe­slissing die uitsluitend toekomt aan degene die het betreft. Dat­zelfde geldt ook met betrekking tot de beslissing of men een besluit om niet in te schrij­ven, wil aanvechten.

De kerkelijke verantwoordelijkheid van een ander lid van de bewuste ge­meente kan niet zover gaan dat hij laatstbedoelde beslissing zelf kan ne­men.

Uitspraak: niet ontvankelijk.