15/85

Termijn:
Tegen een brief van het moderamen van de generale synode, verzonden op 3 juli, werd op 30 augustus bezwaar ontvangen. Bezwaarde is ontvankelijk nu hij heeft aannemelijk gemaakt dat hij als scriba van de centrale kerkenraad vanwege vakan­tie niet eerder kennis had kunnen nemen dan op 19 augustus.

Wat de zaak zelf betreft: bezwaar wordt gemaakt tegen de vermelding van een brief van de generale synode aan de ministerraad, die weliswaar feitelijk ver­zonden is, maar waarvan de GCBG het daaraan ten grondslag liggende be­sluit had vernietigd.

Uitspraak: het moderamen van de generale synode moet aan alle geadresseer­den een brief zenden waarin gemeld wordt dat de betreffende passage, die naar de bestreden brief verwijst, ten onrechte is opgenomen.