13/85

Een stichting heeft van een raad die haar begroting moet goedkeuren een besluit uitgelokt dat voor bezwaar vatbaar is.
Daarbij heeft de stichting geschreven: "wij nemen aan dat u met onze be­sluiten instemt, indien u ons voor ....(datum) niet anders hebt laten we­ten."
De raad heeft na de gestelde datum geantwoord.

De GCBG: In het algemeen kan een orgaan niet worden gedwongen bij zijn be­sluit­vorming een bepaalde termijn in acht te nemen. Dit is slechts anders als een bepaalde termijn dwingend is voorgeschreven.

Wat de zaak zelf betreft: partijen zijn verdeeld over de redelijkheid van het aangevochten besluit (nl. om geen vergoeding toe te kennen voor de kos­ten van babysit voor bestuursleden van de stichting om de vergaderingen te kunnen bij­wonen). Er bestaat in de samenleving niet een zo grote eensge­zindheid dat de raad zijn opvatting niet in redelijkheid zou mogen hand­haven.