11/85

Een bezwaar van een lidmaat der Gereformeerde Kerk tegen een overeenkomst tus­sen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente ter plaatse is te­recht niet ontvankelijk verklaard.

De cie's zijn slechts bevoegd tot kennisneming van de hun uitdrukkelijk ter beslissing opgedragen zaken. Leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland vallen niet onder de in ord. 19-1-1 bevoegden een bezwaar in te dienen.

Hetgeen kerkenraden van gemeenten, behorende tot verschillende ker­ken, of ver­schillende kerken, mochten overeenkomen kan de in ord. 19 geregelde bevoegd­heid van de commissies niet uitbreiden.