8/85 (verg. 6/83)

Een lidmaat maakt bezwaar tegen de weigering van het college van kerkvoog­den gemeenteleden uit te schrijven, c.q. in te schrijven, omdat ze tot die gemeente zouden behoren.

De voorzitter PC heeft meegedeeld dat betrokkene bij zijn bezwaar geen "aan­merkelijk belang" heeft en dat er van behandeling van zijn bezwaar­schrift geen sprake kan zijn en dat PC de zaak als afgedaan beschouwt.

De GCBG beschouwt de brief van de voorzitter PC als een beslissing van de PC, waarbij betr. niet ontvankelijk is verklaard en waarin ten overvloede dat be­zwaar ongegrond is verklaard. Inhoudelijk is die beslissing juist, maar ze vol­doet niet aan de vereisten van ord. 19-9 t/m 11. Daarom wordt deze ambtshalve vernietigd en wordt bezwaarde niet ontvankelijk verklaard.