6/85 en 7/85 (houdt verband met 11/83)

Kan het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering korte tijd nadat het breed moderamen van de generale synode losmaking volgens ord. 13-30 heeft ge­weigerd, opnieuw een bezwaar aan de cie ord. 13-30 voorleggen?

GCBG oordeelt: dat kan alleen als aan dit nieuwe verzoek andere feiten en om­standigheden ten grondslag liggen dan in het eerder vernietigde besluit. Anders zou men in feite de bindende beslissing van het breed moderamen van de generale synode negeren.
Aanvankelijk was het breed moderamen van de generale synode kennelijk van oor­deel dat er nog onvoldoende pogingen waren gedaan om tot herstel van de goede verhouding ter plaatse te komen. Nu ook na verschillende bemidde­lingspogingen de verhouding nog meer verslechterd is en er geen redelijke kans op herstel is, is een nieuwe situatie ontstaan en heeft de PC het be­sluit van het breed mode­ramen van de provinciale kerkvergadering tot het opnieuw uitlokken van de losmakingprocedure ten onrechte vernietigd.
In de gemeente werd een stemming gehouden over de vraag "of u wenst dat ds. X wel of niet in de gemeente moet blijven".

De GCBG oordeelt met de PC dat de wijze van voorlichting van de gemeente ten­dentieus en onjuist was. Uitspraak op dit punt: de gemeente mag zich op de uit­slag van die stemming niet beroepen.