21/84

Bezwaar tegen beslissing PC, die het besluit tot benoeming van een organist heeft vernietigd en een andere organist heeft benoemd. Het beroep wordt gegrond verklaard.

De beslissing van de kerkvoogdij waartegen de bezwaarden zijn opgekomen betreft de benoeming van een organist. Bij een dergelijke beslissing komt aan de kerk­voogdij beleidsvrijheid toe. Alleen als zo'n besluit bijvoor­beeld in strijd zou komen met een kerkordelijke bepaling of bij afweging van belangen niet in rede­lijkheid had kunnen worden genomen, zou voor ver­nietiging aanleiding zijn.

Het persoonlijk belang van de door de PC benoemde organiste (zij zou zon­der betrekking komen) leidt er niet toe dat de kerkvoogdij andere overwe­gingen niet de doorslag mocht laten geven.