20/84

De PC heeft zich onbevoegd verklaard inzake een bezwaar van gemeenteleden tegen een college van kerkvoogden, dat weigerde een clausule in de bij no­tariële acte vastgelegde voorwaarden van erfpacht aan te brengen of een arbitragecommissie in te stellen.
De PC heeft overwogen dat het hier om een geschil gaat over de toepassing van een zuiver privaatrechtelijke overeenkomst. Beslissingen over derge­lijke ge­schillen zijn in Nederland bij uitsluiting opgedragen aan de rech­terlijke macht, tenzij anders is bepaald dan wel door partijen is overeen­gekomen.

De GCBG oordeelt dat deze bezwaren betreffen een aangelegenheid van burger­rech­telijke aard niet specifiek het functioneren van de kerk als zodanig raakt. De enkele omstandigheid dat degenen die bezwaren maken gemeenteleden zijn leidt er niet toe dat die bezwaren op voet van ord. 19 kunnen worden behandeld. De be­zwaren zijn derhalve niet ontvankelijk.