17/84

bezwaar tegen de overweging en beslissing van de PC, dat niet in iedere kerk­dienst voor de diaconie gecollecteerd behoeft te worden.

Ord. 6-1-1 brengt niet met zich mee dat in iedere dienst een diaconiecollecte gehouden hoeft te worden.
De stelling dat de bediening der sacramenten moet plaatsvinden "op gezette tij­den" brengt dat evenmin mee, nu de beperking "op gezette tijden" in ord. 6-1-1 ontbreekt. De "dienst der barmhartigheid" omvat meer dan het verzame­len van geld voor diaconale doeleinden.

Beroep afgewezen.