4/84 en 5/84

bezwaar tegen het besluit van de generale synode dd. 17-3-84 betreffende het beleid ten aanzien van zuidelijk Afrika. N.a.v. uitspraak 26/82 werd het ver­nietigde besluit opnieuw geformuleerd door de GS.
De GCBG zal slechts marginaal toetsen.
De synode heeft nu toegevoegd, dat het streven naar contact met de bevrij­dingsbewegingen, in het bijzonder het ANC, niet betekent dat de synode het ge­bruik van geweld en tegengeweld legitimeert. De GCBG spreekt uit dat daardoor in elk geval niet meer in strijd is gehandeld met de artikelen III en VIII van de kerkorde.
De synode is voornemens bij de contacten met de bevrijdingsbewegingen voortdu­rend te bezien of deze contacten moeten worden voortgezet, gelet op het door die bewegingen uitgeoefende of bevorderde geweld.

Bezwaren afgewezen.