16/83

De PC heeft een bezwaar bevestigd tegen het besluit van een centrale kerkenraad waardoor aan dhr X, die niet over de nodige bevoegdheden beschikt, toestemming wordt verleend tot het voorgaan in kerkdiensten waarin hij volgens het rooster van predikbeurten als voorganger is aangewezen, met dien verstande dat deze dien­sten als bijzondere diensten worden aangemerkt.
Het betreft diensten in verband met SoW, welke diensten wekelijks worden gehou­den, en daarnaast diensten in verband met het jeugdwerk.

De GCBG oordeelt dat de laatste diensten wel als bijzondere diensten kunnen worden aangemerkt, maar dat dit niet geldt voor de eerstgenoemde diensten, ge­zien de regelmaat waarmee die diensten worden gehouden. Deze diensten die elk incidenteel karakter missen worden (ook door de gemeenteleden) als nor­male diensten beschouwd en kunnen niet gelden als bijzondere diensten als bedoeld in ord. 6-2-4.